بعد من خاطرات می مانند و تا ان زمان این من هستم و ام اس
دوشنبه 28 بهمن 1387 ساعت 03:38

امدم از لیلا عزیز و فانی مهربان برای کمکهایشان تشکر کنم حال خوشی ندارم نه روحا نه جشما و برای همین بعدا می ایم و مفصل می نویسم فقط دل ادم از قضاوتهای نا حق می  سوزد