بعد من خاطرات می مانند و تا ان زمان این من هستم و ام اس
شنبه 17 اسفند 1387 ساعت 02:12

در بلاگ امید عزیز بازی اینترنتی را متوجه شدم که برایم جالب به نظر رسید از انجایی که حال خوشی ندارم و در گیر بیماری مامان هستم و خودم هم باید شیمی درمانی بشوم نمی توانم زیاد بنویسم  ولی من دلم می خواهد کتابی را بخوانم که بعد مرگم از خاطرات و نظرات دیگران و عقایدشان درباره من باشد چرا که بعد مرگ کتاب دیگر نمیشه خواند و من قبلا 

 ان را خوانده باشم و حالا به رسم 5 نفر را باید دعوت کنم  

 

 

پاتریس انلاین