بعد من خاطرات می مانند و تا ان زمان این من هستم و ام اس
چهارشنبه 28 اسفند 1387 ساعت 02:39

این اخرین پست امسال من است و نمی دانم با این حال مامان و حال نذار خودم عید خانه ما می اید یا نه چون امسال از 7 سین خبری نیست و نه مامان نه من حالمون خوش نبود که خرید برویم ولی چهارشنبه سوری را توی خانه با چند تا شمع بر قرار کردیم من که نمی توانستم راه بروم با ویلچر از رو شمعها رد شدم و مامان هم افتان و خیزان اگر دوربین داشتم عکسم می گرفتم 

این نیز می گذرد ولی چطور نمی دانم   

پ. راستی کسی میداند چرا در سایت یاهو از 3 روز پیش  adressbook 

باز نمیشه 

اخر نمی توانم برای کسی میل بزنم و فقط می توانم جواب بدهم