بعد من خاطرات می مانند و تا ان زمان این من هستم و ام اس
شنبه 19 دی 1388 ساعت 22:57

بعد یکسال امدم ادرس جدیدم را عنوان کنم من را اینجا بخوانید 

 

http://ttutia1969.blogspot.com 

تا بعد 

توتیا