بعد من خاطرات می مانند و تا ان زمان این من هستم و ام اس
دوشنبه 24 فروردین 1388 ساعت 00:07

سلام راستش قرار نبود دیگر بنویسم ولی شدیدا دنبال دکتری مغز و اعصاب خوب در تهران می  گردم  دکتری که برای مریضش وقت بگذارد برای مریضش وقت  بگذارد و دسترسی بهش امکان پذیر باشد 

گسی می تواند کمکم کند؟